درمانگاه ها بیمارستان پارس شامل:
1- درمانگاه داخلی
2- درمانگاه زنان
3- درمانگاه اطفال
4- درمانگاه جراحی