صفحه اصلی > بخش های درمانی > درمانگاه > برنامه درمانگاه 

برنامه درمانگاه ها:

درمانگاه زنان و زایمان: هر روز صبح ساعت 10 الی  12

درمانگاه جراحی : روزهای زوج ساعت 5 الی 7 عصر، روزهای فرد 10 الی 12 صبح

  درمانگاه داخلی : روزهای زوج ساعت 10 الی 12 صبح، روزهای فرد ساعت 5 الی 7 عصر