صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس تحت نظر 
اورژانس تحت نظر بیمارستان پارس:

اورژانس تحت نظر بیمارستان پارس به صورت اورژانس 115 خدمت می نماید. تعداد تخت های مصوب شامل: 4 تخت ثابت می باشد.