صفحه اصلی > ریاست > مدیر و معاون اداری مالی 

مدیر مالی بیمارستان پارس: آمنه افضلی (کاردان رادیولوژی)

شرح وظايف مدیر مالی :

 • كسب خط مشي اجرائي و برنامه فعاليت امور مالي از مديريت  بيمارستان
 • تهيه وپيشنهاد هاي لازم به منظور تامين نيازهاي سازماني و تقسيم كار بين مسئولان و كاركنان تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي هاي لازم
 • نظارت و رسيدگي بر وصول در آمد هاي بيمارستان از منابع مختلف
 • انجام اقدامات لازم براي تحصيل اعتبار در حدود برنامه ريزي عمليات بيمارستان  برابر اختيارات تفويضي
 • نظارت ومراقبت در مورد مصرف اعتبارات و اجراي هزينه ها و پرداختها از نظر انطباق با قوانين و مقررات بخشنامه هاي عمومي و داخلي بيمارستان
 • نظارت بر صدور اسناد و ثبت دفاتر قانوني
 • نظارت بر وصول در آمد ها از منابع مختلف از طريق   گزارش ها و صورتهاي مالي و اسناد و اعلاميه هاي بانكي
 • نظارت بر نگاهداري حسابها از نظر تنظيم دفاتر و صدور اسناد و صورت هاي مالي به منظور  حصول اطمينان از صحت عمليات مالي
 • نظارت ومراقبت در امر حسابرسي داخلي و مميزي و رسيدگي حساب ها و صورت هاي مالي  واسناد از نظر انطباق با قوانين  و مقررات و دستور العمل هاي بيمارستان و اقدام در مورد رفع نقايص و مغاير‌ت‌ها
 • نظارت بر چگونگي تمركز حساب ها و تنظيم صورتها و تراز ها و بيلان و حساب سود وزيان
 • امضاءو مسئوليت  اسناد و مدارك صورت هاي مالي و قرار دادها بر اساس مقررات و در حدود اختيارات تفويضي
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي امور مالي و ساير فعاليت هاي بيمارستان
 • تهيه گزارش ها ، آمار ها ،صورت هاي مالي بنا به مورد جهت مديريت بيمارستان
 • شركت در كمسيون ها و جلسات و مراجعه به موسسات و سازمانها و بانكهاي مختلف براي حل و فصل امور مالي بيمارستان طبق دستورالعمل هاي صادره
 • نظارت و مشاركت برامر بستن حسابها در پايان دوره الي و انبار گرداني
 • انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد