صفحه اصلی > بهبود کیفیت > اعتبار بخشی 

مسئول واحد اعتباربخشی بیمارستان پارس: فرزانه خواجه (کارشناس پرستاری)

شرح وظايف مسول اعتبار بخشي

1.            تدوبن برنامه عملياتي ساليانه جهت اداره اعتبار بخشي

2.              ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشي وزارت متبوع و پيگيري امورمربوطه

3.            ارتباط مستمر با بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه و انجام بازدیدهاي دوره اي

4.            برنامه ريزي جهت زمان بندي اعتبار بخشي بيمارستانها باهماهنگي وزارت متبوع واعلام به بيمارستانهاي تحت پوشش

5.           هماهنگي با حوزه هاي مختلف دانشگاه بمنظور مشاركت در اعتبار بخشي

6.              انجام ا عتبار بخشي ساليانه کليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

7.             نظارت برآموزش استانداردهاي اعتبار بخشي در مراكز درماني واجراي مستمر آن

8.            ارسال گواهينامه اعتبار بخشی موسسات درماني به مراكز ذيربط