صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان پارس: فرزانه خواجه (کارشناس پرستاری)

شرح وظایف مسول بهبود کیفیت:

1.       تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

2.        تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

3.         هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

4.         پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

5.         تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

6.         نظارت بر اجرای کامل هفت محور حاکمیت بالینی.

7.         تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

8.         نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

9.         نظارت بر تهیه و تدوین پرونده های PDP پرسنل.