صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها 
وظایف کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی

یکی از سیاست¬های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می¬باشد جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های و شوراهای پزشکی و یبمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود

اهداف کمیته ها

تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
 
 طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 
شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان    خدمات

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای  وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی


کمیته های بیمارستان پارس شامل:


کمیته مرگ و میر، کمیته انتقال خون، کمیته تجهیزات پزشکی، کمیته کنترل عفونت،کمیته مدارک پزشکی  که براساس نیاز به صورت ماهانه انجام می گردد.