صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پزشکان بیمارستان پارس ابوموسی:

پزشکان عمومی:

دکتر سید بابک نجومی، دکتر سیدمیرفتاح حسینی، دکتر مرتضی رضایی، دکتر محمودرضا صفا، دکتر علی امینی

پزشکان متخصص:

دکتر لیدا باباخانی(تخصص زنان و زایمان)، دکتر هدی کرمستجی (تخصص داخلی)، دکتر وحید سمیعی نژاد (تخصص جراحی عمومی)