صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 
آدرس بیمارستان پارس:
شهرستان ابوموسی، میدان امام حسین، روبروی فرودگاه، بیمارستان پارس ابوموسی، کدپستی: 7959173434

تلفن بیمارستان: 07635623601-6